spacer spacer2
PsykTestBarn-metoden
En av hensiktene med dette nettstedet er å inkludere så mange som mulig av de testene som brukes i norsk praksis og forskning. Det er også en hensikt at alle tester og all dokumentasjon skal behandles likt når det gjelder inklusjon, litteratursøk, beskrivelser og vurderinger. Vi har derfor utviklet en metode som PsykTestBarn-forfatterne skal følge. Alle våre artikler er vurdert av to uavhengige fagfeller.

Testutvalg

Vi har inkludert alle tester som ble rapportert brukt av norske psykologer i en undersøkelse av Norsk psykologforening, tester som inngikk i Kunnskapssenterets prosjekt PsykTest, og tester som PsykTestBarns psykometripanel har foreslått. Vi tar fortløpende i mot forslag til relevante tester fra brukerne våre på e-post.

Generell informasjon om testene

For å beskrive testenes opphav, versjoner, bruksområder, innhold, administeringsmåte, kompetansekrav og måle- og skåringsprosedyrer bruker vi informasjon fra kjente oppslagsverk, testmanualer og nettsider. Informasjonen registreres i en tilpasset versjon av European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) Test review form and notes for reviewers.

Gjennomgang av dokumentasjonen

Litteratursøk

RBUPs forskningsbibliotekarer søker systematisk etter dokumentasjon på testenes psykometriske egenskaper i databasene: PsycINFO, Medline, Embase, Cochrane Library, Oria (BIBSYS), Norart, SveMed+, PubMed, CRIStin.no, NORA.no, Forskningsdatabasen.dk og Swepub. Søkestrategien omfatter alle tenkelige ord og ordkombinasjoner for den aktuelle testen, kombinert med ulike uttrykk for Norge, norsk, Sverige, svensk, Danmark og dansk. Vi kontakter også forskere som har publisert studier hvor de har brukt skandinaviske testversjoner, samt oversettere og utgivere av skandinaviske testversjoner, for å identifisere dokumentasjon som eventuelt ikke blir fanget opp av det systematiske søket.

Inklusjonskriterier

Vi inkluderer alle publikasjoner av studier som har undersøkt og rapportert minst ett av følgende punkter:

  • normdata for testen i et norsk utvalg
  • reliabilitet: indre konsistens, test-retest og interrater
  • validitet: samsvar med liknende testskårer, samsvar med referansestandard eller annet kriterium og faktoranalyser

I tillegg, og kun når det gjelder norske testversjoner, inkluderer vi publikasjoner som oppgir gjennomsnittsskårer og/eller forekomster for henholdsvis generelle populasjoner og kliniske undergrupper.

Hvis dokumentasjonen for de psykometriske egenskapene ved en norsk testversjon er utilstrekkelig inkluderer vi dokumentasjon for svenske og danske testversjoner. Når det gjelder svenske og danske testversjoner inkluderer vi imidlertid kun publikasjoner som rapporterer psykometriske egenskaper.

Artikkelutvelgelse

To uavhengige forskere går gjennom sammendragene til alle identifiserte publikasjoner etter at eventuelle dubletter er fjernet. Ved uenighet om en relevans trekkes fagredaktør inn for å avgjøre spørsmålet. En koordinator bestiller inn alle relevante oversikter i fulltekst, og prosessen over gjentas for fulltekstrapportene.

 Vurdering av testenes psykometriske egenskaper

To uavhengige forskere vurderer testenes normering, validitet og reliabilitet ved hjelp av en tilpasset versjon av EFPAs Test review form and notes for reviewers. Normering, indre konsistens, test-retest reliabilitet og begrepsvaliditet utelates fra vurderingene av diagnostiske tester.


Ansvarlig: Arild Bjørndal. Redaktør: Muirne C. S. Paap. Webredaktør: Brynhildur Axelsdottir - 2017 ©RBUP Øst og Sør - Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo - Login