Forfatter

Hege Kornør
Kåre Sten Olafsen

Utgave

Årgang 2011, utgave 1 nr 3
DOI: 10.21337/0003
ISSN: 1893-9910
Publisert: 15.08.2011

Vedlegg

Søkestrategi ITSEA

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Infant-Toddler Social Emotional Assessment – 2. versjon (ITSEA)

ITSEA er et spørreskjema som skal besvares av omsorgspersoner for å identifisere sosiale og følelsesmessige problemer og kompetanse hos småbarn i alderen 12 – 35 måneder. Spørreskjemaet har 166 ledd fordelt på fire skalaer, og tar 20-30 minutter å fylle ut. ITSEA kan administreres av pedagoger og helsepersonell med testspesifikk opplæring. Originalversjonen ble utgitt av Margaret J. Briggs-Gowan og Alice S. Carter i 2003. Norske oversettere og rettighetshavere er ukjente.

Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen publikasjoner om den norske versjonen av ITSEA.

De psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ITSEA er ikke dokumentert. Testen må derfor brukes med stor forsiktighet.

English abstract

Kornør, H. & Olafsen, K. S. (2011). Psychometric properties of the Norwegian version of Infant-Toddler Social Emotional Assessment – 2nd Edition (ITSEA). PsykTestBarn, 1:3.

ITSEA is a questionnaire to be completed by caregivers to identify social and emotional problems and competence in toddlers aged 12-35 months. The questionnaire contains 166 items distributed to two scales, and takes 20-30 minutes to complete. Health workers and teachers with test-related qualifications can administrate the instrument. Margaret J. Briggs-Gowan and Alice S. Carter published the original version in 2003. Norwegian translators and copyright holders are unknown.

Our systematic literature search did not identify any publications on the Norwegian version of the ITSEA.

There is no evidence for the psychometric properties of the Norwegian version of BITSEA. It should therefore be used with great caution.

html Full tekst (HTML)     PDFITSEA Hele artikkel (PDF)

 

Innledning

Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) ble utviklet av de amerikanske utviklingspsykologene Margaret J. Briggs-Gowan og Alice S. Carter for å identifisere sosiale og følelsesmessige problemer og kompetanse hos småbarn i alderen 12 – 35 måneder (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003). Testen har vært revidert en gang siden den først ble utviklet, og foreligger nå i andre versjon (Carter & Briggs-Gowan, 2006). Det foreligger så vidt vi vet ingen autorisert norsk versjon av ITSEA. Det finnes også en kortversjon av ITSEA (Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment). Materiell og manual fås kjøpt hos Pearson, Inc. i USA.

Testleddene i ITSEA dekker to typer problematferd:

•             atferd som er en del av normalutvikling (for eksempel aggresjon, tristhet eller frykt), men som kan bli problematisk når den fremtrer med høy frekvens eller intensitet, eller når frekvensen eller intensiteten av atferden er mye mindre enn det som er forventet; og

•             avvikende atferd som aldri er utviklingsmessig adekvat, slik som atferd observert av barn med autismespektrumforstyrrelse (for eksempel merkelige stillinger eller flagring/bevegelser av hender, selvskadende atferd).

ITSEA omfatter fire domener: eksternalisering, internalisering, dysregulering og kompetanse. Under eksternalisering kommer følgende tre delskalaer: aktivitet/impulsivitet, aggresjon/trass, aggresjon mot andre barn. De fire delskalaene under internalisering er: depresjon/tilbaketrekning, generalisert angst, separasjonsangst, hemninger for nye stimuli.  Dysreguleringsdomenet har følgende fire delskalaer: søvn, negativ emosjonalitet, spising, sansesensitivitet. De fem kompetanseskalaene er: føyelighet, oppmerksomhet, imitering/lek, mestringsmotivasjon, empati og prososiale relasjoner til andre barn.

ITSEA kan administreres som et spørreskjema eller intervju. Det tar barnets foreldre eller omsorgspersoner 20-30 minutter å besvare de 166 spørsmålene. Spørsmålene besvares på en 3-delt skala, fra «ikke sant/sjelden» til «helt sant/ofte». Skalaene kan skåres enten manuelt eller ved hjelp av et dataprogram. Kortversjonen BITSEA består av 42 spørsmål (Briggs-Gowan, Carter, Irwin, Wachtel, & Cicchetti, 2004).

Det amerikanske normgrunnlaget består av 600 barn. ITSEA har vist en tilfredsstillende indre konsistens, med Cronbachs alfa på 0,82 – 0,90 for domenene, 0,69 – 0,85 for delskalaene (Carter, Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003). Korrelasjonskoeffisienter mellom ITSEA og Child Behavior Checklist (CBCL) på 0,57 – 0,85 tyder på god begrepsvaliditet. Faktoranalyser har bekreftet 12 av 17 delskalaer.

 

 

Metode

Vi søkte etter dokumentasjon på testenes psykometriske egenskaper i databasene Norart, BIBSYS, SveMed+, Cochrane Library, PsycINFO, Embase og MEDLINE. Søkedato: 25.11.2010. Søkestrategien er tilgjengelig på http://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/itsea.

Vi inkluderte alle publikasjoner av studier som har undersøkt og rapportert minst ett av følgende i skandinaviske utvalg:

  • normdata for testen
  • reliabilitet: indre konsistens, test-retest, interrater og endringssensitivitet
  • validitet: samsvar med liknende testskårer, samsvar med referansestandard eller annet kriterium, og/eller faktorstruktur

I tillegg, og kun for norske versjoner av ITSEA, inkluderte vi publikasjoner som rapporterte gjennomsnittsskårer og/eller forekomster for henholdsvis generelle populasjoner og kliniske undergrupper.

To forskere gikk gjennom sammendragene til alle identifiserte publikasjoner, uavhengig av hverandre, etter at dubletter var fjernet. Alle publikasjoner som kunne virke relevante ble bestilt inn i fulltekst, og prosessen over ble gjentatt for fulltekstrapportene.

 

 

Resultater

Litteratursøk

Søket etter dokumentasjon for de psykometriske egenskapene til ITSEA på norsk, svensk eller dansk resulterte i kun én referanse. Etter å ha lest gjennom sammendraget konkluderte vi med at ITSEA ikke var brukt. Vi bestilte derfor ikke publikasjonen i fulltekst. Det var dermed ikke mulig å kontakte noen forfatter, og oversetter og norsk rettighetshaver er ukjent. 

 

 

Diskusjon og konklusjon

De psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ITSEA er ikke dokumentert. Testen må derfor brukes med stor forsiktighet.

 

 

Referanser  

Briggs-Gowan, M. J., Carter, A. S., Irwin, J. R., Wachtel, K., & Cicchetti, D. V. (2004). The brief infant-toddler social and emotional assessment: Screening for social-emotional problems and delays in competence. Journal of Pediatric Psychology, 29, 143-155.

Carter, A. S. & Briggs-Gowan, M. J. (2006). Manual for the Infant-Toddler Social & Emotional Assessment (ITSEA) - version 2. San Antonio, TX: Psychological Corporation, Harcourt Press.

Carter, A. S., Briggs-Gowan, M. J., Jones, S. M., & Little, T. D. (2003). The Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA): Factor structure, reliability, and validity. J.Abnorm.Child Psychol., 31, 495-514.

 

Tilbake